Nowości z branży / Akty prawne i przepisy

Zmiana ustawy o wyrobach budowlanych

23 sierpnia 2013 roku weszła w życie Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. poz. 898).

Ustawa określa zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku oraz określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5).

Minister właściwy do spraw budownictwa został tym samym zobowiązany do wyznaczenia jednostek oceny technicznej (JOT), upoważnionych do wydawania europejskich ocen technicznych dla  wyrobów budowlanych.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego

przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. Producent jest obowiązany do przechowywania krajowej deklaracji zgodności i innych dokumentów związanych z wprowadzeniem do obrotu wyrobu budowlanego.

Należy zaznaczyć, że w odniesieniu do drogowych barier ochronnych jako wyrobów budowlanych, obowiązki te należy spełniać już od 1 stycznia 2010 roku.